ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen általános szerződési feltételek a SVEDA VIKTÓRIA egyéni vállalkozó (székhely: MAGYARORSZÁG,1106 Budapest Gépmadár utca 7 2/13), telefonszám: 06307881234 adószám: 56242782-1-42, bankszámlaszám: 11773346-02259932 OTP , a továbbiakban:
(Beermee brand) és az általa jelen internetes oldalon (www.beermee.hu) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

A tárhely-szolgáltató neve,címe,e-mail címe : BlazeArts Kft. 6090 Kunszentmiklós,Damjanich u.36 1/8
admin@forpsi.hu

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen Szabályzat 2016. …. hó …. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

REGISZTRÁCIÓ

 1. Jelen internetes oldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja. A jelen internetes oldalon megtalálható  szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságnak nem feltétele a jelen oldalon  felhasználóként történő külön regisztráció.
 2. Amennyiben ügyfél mégis úgy dönt, hogy regisztrálja magát, először egyedi azonosításra alkalmas azonosítót, majd jelszót választ magának. Ezt követően megadja azt a  szállítási címet, amelyre majd az adott esetben általa megrendelt terméket várja, továbbá  külön megadja a számlázási címet, amennyiben az a szállítási címtől eltér.
 3. Beermee brand ezúton kéri ügyfelet, hogy a regisztráció, illetve az esetleges megrendelések során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő késedelmekért, teljesítési hibákért és nehézségekért a Beermee brand semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. A Beermee brand arra kéri az ügyfelet, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok  körében, azonnal módosítsa azt a bejelentkezés után   az adatok módosítása menüpont alatt,  folyamatban lévő megrendelés esetén pedig haladéktalanul értesítse a Beermee brand ügyfélszolgálatát az alábbiakban megadott elérhetőségek valamelyikén.
 4. Beermee brand ezúton kéri ügyfelet, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye  hozzáférhetővé. A Beermee brand semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért  és az ezekből származó esetleges károkért, ha az ügyfél elfelejti jelszavát, vagy ha illetéktelen  személyek számára nem a Beermee brand felróható magatartása következtében  hozzáférhetővé válik.
 5. Beermee brand tájékoztatja az ügyfelet, hogy a regisztráció nem keletkeztet rendelési kötelezettséget. Beermee brand a regisztráció során az ügyfél által megadott  adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag az ügyfél által megküldésre  kerülő rendelések teljesítése érdekében kezeli, tárolja, mindaddig, amíg ügyfél regisztrációját  jelen internetes oldalon nem törli. Ügyfél jelen általános szerződési feltételek elfogadásával  önkéntes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Beermee brand  az ügyfél által a regisztráció és a megrendelések leadása során megadott adatokat  ügyfél regisztrációjának törléséig kezelje és tárolja.

MEGRENDELÉS ÉS VÁSÁRLÁS JELE INTERNETES OLDALON KERESZTÜL

 1. Beermee brand tájékoztatja az ügyfelet, hogy a jelen webáruházon keresztül történő internetes vásárlás a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.)  Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet ) által meghatározott távollévők  között megkötött szerződésnek minősül. Távollévők között kötött szerződésnek az a szerződés  minősül, amelyet ügyfél és a Beermee brand, mint vállalkozás köt egymással termék  értékesítésére irányuló, a Beermee brand által működtetett távértékesítési rendszer  keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag  távközlő eszközt alkalmaz.
 2. Beermee brand az alábbi információkról tájékoztatja az ügyfelet: Egyéni vállalkozó: SVEDA VIKTÓRIA., székhelye: 1106 Gépmadár utca 7, Tájékoztatja továbbá, hogy minden egyes megrendelés esetén a szerződés tárgyának lényeges  jellemzőit, a termék ÁFA-t és egyéb kötelező terheket is magába foglaló árát, a kiválasztott  termék rovatban találja. A fuvardíj, szállítási vagy postaköltséget és a fizetés feltételeivel  kapcsolatos tájékoztatást a szállítás rovatban találja.
 3. Beerme brand ajánlati kötöttsége az általa az adott megrendelésre küldött válasz email-üzenetben található tájékoztatás szerint meghatározott időpontig áll fenn.
 4. Beermee brand a szerződés tárgyának lényeges jellemzőire, a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló  árára, valamint az összes járulékos költségre, így különösen az esetleges fuvardíjra, szállítási  vagy postaköltségre, a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeire és az elállás jogára  vonatkozó információk megerősítését legkésőbb a szerződés teljesítésekor nyomtatott  formában ügyfél rendelkezésére bocsátja.
 5. A Beermee brand tájékoztatja az ügyfelet, hogy az egyes termékek specifikációja földrajzi régiónként eltérhet, ezért semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az adott termék  honlapon feltüntetett műszaki specifikációja nem lényegesen, de bizonyos szempontok szerint  eltér a ténylegesen leszállított termék műszaki specifikációjától.
 6. A Beermee brand tájékoztatja továbbá az ügyfelet, hogy a honlapon szereplő fényképek csupán szemléltető jelleggel bírnak, és a rajtuk feltüntetett termékek nem lényegesen, de bizonyos szempontok szerint eltérhetnek a ténylegesen megrendelt terméktől.
 7. A Beermee brand tájékoztatja az ügyfelet, hogy az árváltoztatás jogát fenntartja, a módosított árak mindig a jelen honlapon történő közzététellel hatályosulnak adott ügyféllel
 8. Ügyfél mind regisztrált felhasználóként, mind külön regisztráció nélkül rendelhet meg terméket / termékeket. Az ügyfélnek ki kell választani a megvásárolni kívánt terméket vagy  termékeket, úgy, hogy megnyomja a kosárba gombot, majd a kosárba kifejezés előtt  szereplő piros színű mezőben minden egyes termék esetében megadja az adott termékből  megvásárolni kívánt mennyiséget. A kiválasztott mennyiség a kosár megtekintése gomb alatt  módosítható.
 9. A rendszer ezt követően bemutatja azon virtuális kosár tartalmát, amely tartalmazza mindazon terméket, amely vonatkozásában ügyfél megrendelést készül leadni. Ez az  összesítés tartalmazza még egyszer a termék cikkszámát, megnevezését, darabszámát, nettó és  bruttó árát. Amennyiben a fenti összesítés nem felel meg az ügyfél vásárlási szándékának, a     vissza a kosárhoz gombra kattintva módosítható. A rendszer ekkor visszavezeti ügyfelet a  megrendelés felső bekezdésben leírt első lépéséhez.
 10. Ügyfélnek ezt követően ki kell választania azt az átvételi módot, amelyen keresztül a megrendelt vagy foglalt terméket kézhez kívánja kapni: Az ügyfél az átvételi mód mellett lévő körbe klikkelve jelezheti, hogy házhoz szállítással  vagy személyes átvétellel kívánja átvenni a megrendelt vagy foglalt terméket. Kiszállítás esetén:  – futárszolgálat: Kiszállítás díja : ingyenes. A kiszállítás díját az ügyfél részére a megrendelésről kiállított számla tartalmazza. A futárszolgálat az ügyfél által adott munkanap 1 óra előtt leadott megrendelést a következő munkanap 8 és 17  óra között házhoz szállítja, ügyfél adott munkanap 11 óra után vagy nem munkanapon leadott  megrendelése pedig a megrendelés leadását követő második munkanapon kerül kiszállításra.  Amennyiben ügyfél a fenti időintervallumon kívüli, későbbi időpontban történő kiszállításra  tart igényt, erről a megrendelés során vagy a későbbiekben az alábbiakban meghatározott  elérhetőségek valamelyikén külön tájékoztatnia kell a Beermee  brandet. Az átlagos kézbesítési idő 1 munkanap. Ezt a kiszállítási díjat minden esetben az ügyfél fizeti,  a díjat a Beermee brand által az ügyfél részére kiállított számla tartalmazza. A Beermee brand  azonban ezúton tájékoztatja az ügyfelet, hogy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy a futárszolgálat, a fenti kézbesítési időt ténylegesen betartja.
 11. Amennyiben a fenti összesítés megfelel ügyfél vásárlási szándékának, ügyfél kiválasztja a fizetési módot, amellyel meg kívánja fizetni a kiválasztott termék(ek) vételárát és a kiválasztatott szállítási módtól függően adott esetben a szállítási költséget. Amennyiben az ügyfél az előre utalással való fizetést választja, akkor cégünk ebben az esetben elkészíti Önnek az előleg számlát, melyet elektronikus úton a  megadott e-mail címre elküld. Ön átutalja az összeget az előleg számlán szereplő információk  alapján. Amint jóváírásra kerül az összeg, ügyfélszolgálatunk a megadott elérhetőségein  értesítést küld, hogy a tranzakció sikeres volt és átvehető vagy egy megadott címre  kiszállítható a megrendelt termék(ek).
 1. Ügyfél a szállítási mód kiválasztását követően kiválasztja a regisztráció során megadott szállítási címek egyikét. Beermee brand javasolja az ügyfélnek, hogy adja meg  telefonos elérhetőségét és / vagy e-mail címét, hogy a megrendelés késedelem nélkül,  pontosan teljesíthető legyen.
 2. A megrendelés véglegesítésével ügyfél elküldi a megrendelést.
 3. Amennyiben ügyfél valamelyik kiszállítási módot választotta, a megrendelés elküldését követően Beermee brand  e-mail üzenetben tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy  megkapta megrendelését. Ezen e-mail üzenete nem tekinthető és nem tekintendő az ügyfél  által elküldött megrendelés elfogadásának. Az email üzenet kizárólag azt a célt szolgálja,  hogy ügyfelet arról tájékoztassa, hogy az általa megrendelt terméket a Beermee  brand  részére előjegyzésbe vette, (vagy nem vette, amennyiben az előjegyzés feltételei nem állnak  fenn), és hogy a Beermee brand az ügyfél megrendelésének átvételét követő munkanap  zárásáig (munkaszüneti vagy ünnepnapon leadott rendelés esetén a következő munkanap  zárásáig) e-mail útján írásban, vagy az ügyfél által a megrendelés során megadott  telefonszámon, telefonon tájékoztatja az ügyfelet megrendelésének elfogadásáról vagy  elutasításáról.
 4. A Beermee brand az ügyfél megrendelésének átvételét követő munkanap zárásáig (munkaszüneti vagy ünnepnapon leadott rendelés esetén a következő munkanap zárásáig) email útján írásban vagy az ügyfél által a megrendelés során megadott telefonszámon,  telefonon tájékoztatja az ügyfelet megrendelésének elfogadásáról vagy elutasításáról. Előbbi  esetben ügyfél és a Beermee brand között a szerződés létrejön, utóbbi esetben ügyfél  mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és a szerződés nem jön létre.
 5. A Beermee brand tájékoztatja ügyfelet, hogy amennyiben megrendelése elküldésétől  számított 48 órán belül nem kap visszaigazolást megrendelése elfogadásáról vagy  elutasításáról, mentesül az ajánlati kötelezettség alól.
 6. A megrendelés elküldését követően a Beermee brand és az ügyfél között Beermee brand csak és kizárólag kifejezett, megrendelést elfogadó nyilatkozatával jön létre a  szerződés, ennek hiányában a felek között nem jön létre szerződés.

TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS SAJÁTOSSÁGAI

 1. Az ügyfél a távollévők között kötött szerződésnek minősülő szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ügyfél ezt a jogát a termék kézhezvételének  napjától gyakorolhatja. Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát a számítógépes szoftver  példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az ügyfél felbontotta.
 2. Ügyfél az elállás jogát szóban vagy írásban gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Beermee  brand kéri ügyfelet, hogy esetleges elállási nyilatkozatát a  későbbiekben igazolható módon küldje meg, ilyen különösen: az ajánlott és / vagy  tértivevénnyel történő küldemény módja.
 3. Beermee brand az elállási jog gyakorlása esetén köteles az ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.  Az ügyfél viseli azonban az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával  kapcsolatban felmerült költségeket. Az ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. Beermee brand ezúton tájékoztatja ügyfelet, hogy megtagadja azon termék átvételét, amelynek  visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket ügyfél nem viseli, fizeti meg.
 4. Amennyiben a Beermee brand és az ügyfél a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Beermee brand az ügyfél felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül,  felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Beermee  brand-hez való  megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 5. Amennyiben a Beermee brand a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az  ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul,  de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Ezen kötelezettség teljesítése a Beermee  brand -t nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Beermee brand tájékoztatja a fogyasztót, hogy a jótállásra és szavatosságra vonatkozó jogait a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003  (IX.22) Kormányrendelet rendelkezései tartalmazzák.
 2. Beermee brand kéri ügyfeleit, hogy a könnyebb visszakereshetőség érdekében a megrendelés teljesítéséig mindenképpen őrizzék meg a Beermee brand által adott  megrendelésszámot.
 3. Beermee brand bármikor jogosult jelen általános és szerződési feltételek rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.cardmee.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba. Beermee brand ezúton kéri ezért ügyfeleit, hogy minden egyes megrendelés leadása előtt olvassák el  az éppen hatályban lévő általános szerződési feltételeket.  

PANASZKEZELÉS RENDJE

 1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

  Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi/nem veszi a békéltető testületi eljárást.11.6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
  Központi telefonszám: +36 1 459 4800
  Faxszám: +36 1 210 4677
  E-mail: nfh@nfh.hu

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Tudomásul veszem, hogy a(z) SVEDA VIKTÓRIA egyéni vállalkozó (1106,Budapest Gépmadár utca 7 2/13) adatkezelő által a(z) www.beermee.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az Barion Payment Zrt.(1117 Budpest Infopark sétány 1. I.ép 5.em.5), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási címek

SZERZŐI JOGOK

1. Miután a cardmee.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a cardmee.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2. A beermee.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

4. Tilos a beermee.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a beermee.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.  A beermee.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 10.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.